Application Form

รายละเอียดบุคคล


เอกสารจะถูกส่งไปยัง Email ที่คุณให้ไว้

รายละเอียดผลงาน


“นักศึกษาสามารถฝากไฟล์ไว้ในเว็บไซต์ที่รับฝากไฟล์ต่างๆ เช่น Google Drive WeTransfer ฯลฯ
ส่งได้ที่ หน่วยงาน Brand Management Office บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง อาคาร SCG 100 ปี ชั้น 13 เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กทม. 10800

สะดวกรับข่าวสารจากทางช่องทาง


รับทราบข่าวสารจาก
SCG The Challenge – Packaging design contest