SCGP

"มากกว่าแค่บรรจุภัณฑ์"

Idea Tank
Team : The eden

Member

Ms Nuttida Vinijchai

นางสาว พัชรกัญญ์ เกษแก้ว

นางสาว ภัคชฎา เครือวงค์

เนื่องในโครงการ SCGP packaging Speak Out 2022 ส่งเสียงเปลี่ยนโลกด้วยแพคเกจจิ้ง ภายใต้แนวคิด "RETHINK FOR BETTER NORMAL"

เราได้มีการนำเอา Lifestyle สายรักธรรมชาติอย่างการปลูกต้นไม้ มาต่อยอดบรรจุภัณฑ์ และสื่อผ่านแนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ "Upcycle" สำหรับใส่ต้นไม้

โดยพวกเรานำกระดาษคราฟท์และกากใยมะพร้าว ที่ย่อยสลายได้เองในธรรมชาติมาใช้เป็นวัสดุในการทำบรรจุภัณฑ์

other Ideas