SCGP

ทิชชูแยกขยะ

Idea Tank
Team : Tanakorn Nilpeurk

Member

Mr Tanakorn Nilpeurk

ออกแบบกราฟิกให้ผู้ใช้สามารถใช้กระดาษชำระแล้วทิ้งลงในถังขยะที่ถูกต้องตามหลักการการแยกขยะ

other Ideas