SCGP

เบรซี่

Idea Tank
Team : Tempuraa

Member

Ms Laksika Autthaain

 ปัจจุบันนี้ห่อขนมปังตามร้านสะดวกซื้อทั่วๆไปมักมีแต่บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก แม้จะถูกใช้งานอย่างแพร่หลายและสะดวกสบาย แต่พลาสติกเหล่านนี้ย่อยสลายได้ยากและยิ่งสร้างจำนวนขยะมากขึ้น จึงเกิดคำถามขึ้นว่า แล้วเราจะทำอย่างไรให้การกินขนมปังนั้นยังคงสะดวกสบายและง่าย อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม     

 Easy to Recycle : บรรจุภัณฑ์ห่อขนมปัง BRESY (ฺBRE - Bread SY - Easy) ที่ทำจากวัสดุกระดาษ Vergin Kraft ที่ทำมาจากเยื่อไม้พิเศษ ขั้นตอนการผลิตปราศจากสารฟอกขาว ทำให้ปลอดภัยจากผู้บรโภค ร่วมกับประกบฟิล์มใสชีวภาพทำให้เทียบเท่าคุณสมบัติกันความชื้น ไอน้ำมัน และสภาพอากาศต่างๆ  และด้านในนั้นยังมีแผ่นฟิล์มใสชีวภาพที่ห่อตัวขนมปังเอาไว้ แผ่นฟิล์มนี้มีหลายเกรดที่ทำมาจากขบวนการไบโอชีวภาพที่ทำจากพีช เช่น อ้อย ข้าวโพด  ซึ่งมีคุณสมบัติกันความชื้นได้และง่ายต่อการย่อยสลาย

ด้านนอกของห่อขนมปังมีลายกราฟิกบอกรสชาติของขนมปังนั้นๆ มีสัญลักษณ์รีไซเคิดระบุชัดเจน และยังมีรอยปรุให้ผู้บรโภคสามารถแกะห่อกระดาษและสามารถหยิบขนมปังออกมากินได้อย่างสะดวกสบาย  ด้านในนั้นจะมีแผ่นฟิล์มใสที่ห่อขนมปังจากด้านใต้ปิดส่วนหน้าหลังเอาไว้ ทำให้เวลาที่หยิบขนมปัง ไม่ว่าจะฉีกห่อบรรจุภัณฑ์ทางไหน นิ้วมือจะสัมผัสที่แผ่นฟิล์มเสมอเพื่อสุขอนามัย  และเมื่อทานขนมปังเสร็จแล้ว ก็สามารถขัดแยกห่อบรรจุภัณพ์และแผ่นฟิล์มใสไปรีไซเคิลใหม่ได้

*ขนมปังในที่นี้ เป็นขนมปัง ดินเนอร์โรล (ประเภท ขนมปังผิวแข็ง (Hard Bread)) ที่มีปริมาณไขมันและน้ำตาลน้อย*

other Ideas