SCGP

ภาชนะบรรจุรองรับเครื่องดื่ม

Idea Tank
Team : BrainsThink

Member

Mr Kongpob Anantapan

กล่องเครื่องใช้ไฟฟ้ามีข้อดีดังนี้  1. เป็นกล่องลูกฟูกให้ความแข็งแรง 2.มีการปรับปรุงพื้นผิว เช่น การเคลือบยูวี ทำให้ทนต่อความชื้นมากขึ้น

นำเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  มาช่วยในการประเมินสมบัติของตัวกระดาษ เช่น การทดสอบการทนต่อการดูดซับน้ำของกระดาษในช่วงเวลาหนึ่ง การทดสอบแรงกด เป็นต้น ร่วมกับใช้แนวคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมการออกแบบให้เหมาะสมต่อการใช้งาน และ สามารถต่อยอดเป็นระบบอุตสาหกรรมได้

ตอบสนอง 3P แห่งความยั่งยืน  เพื่อ (กำไร โลก ผู้คน)

other Ideas