SCGP

โอเพ่นแอร์

Idea Tank
Team : weedder

Member

Mr ภาคิน ดีล้ำ

กัญชาเป็นพืชที่มีสาระสำคัญที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์

ทางการแพทย์ได้ ทำให้ประเทศไทยมีการปรับปรุงนโยบาย

กัญชาเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และวิจัยได้ 

จึงมีแนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์กระถางพร้อมปลูก

พืชกัญชาopen air โดยมีแนวคิดพัฒนาจากผลิตภัณฑ์กระถางปลูก

กัญชาเดิมนั่นคือกระถางair pot ที่ออกแบบมาเพื่อให้อากาศระบาย

ได้ดี เหมาะสำหรับพืชกัญชาที่ต้องการการถ่ายเทของอากาศที่ดี

บรรจุภัณฑ์เป็นแบบบรรจุภัณฑ์คงรูป ทำจากกระดาษใยกัญชง

พร้อมลงดินปลูกได้เมื่อต้นโต หรือย้ายต้นออกและนำมาแทนกระถาง

other Ideas