SCGP

สุรีคับ

Idea Tank
Team : sureeuz

Member

Ms Suripron Radchapan

กล่องใส่แก้วเซรามิครูปแมวที่สามารถมอบเป็นของขวัญให้คนที่รักแมวหรือนำมาใช้เองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเนื่องจากกล่องที่ถูกแกออกแล้วสามารถตัดครึ่งนึงออกเพื่อที่จะนำไปใช้งานในโอกาสต่างๆ ได้ดี อีกทั้งยังเป็นการรักษามูลค่าของสินค้าและเป็นการใช้ประโยชน์สูงสุดจากสินค้า

other Ideas