SCGP

เปลี่ยนฝาสู่ช้อน

Idea Tank
Team : caon

Member

Mr Pisut Paisannoppakit

"แค่เปิดกล่อง เปลี่ยนฝาสู่ช้อน"

จากประสบการณ์ที่ใช้ฝาของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาดัดแปลงเป็นช้อน แทนการกินจากถ้วยหรือการเตรียมช้อน ในการทานนำ้ซุป ประกอบด้วยการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ในหลากหลายประเทศได้รงณรงค์หรือห้ามไม่ให้ใช้ช้อนพลาสติก จึ่งเกิดไอเดียในดัดแปลงช้อนพลาสติกจากฝาของบรรจุภัณฑ์ โดยสินค้าเป็นสินค้ากึ่งสำเร็จรูปเพราะเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ต่อผู้้คนnext norma เนื่องจากสะดวก ทานง่าย

โดยได้ใช้หลักการ upcycle ที่ได้เน้นขั้นตอนที่ง่าย สะดวก เพียง2ขั้นตอน และคุณภาพยังเทียบเท่าได้ในช้อนพลาสติกทั่วไป เพราะวัสดุและการยศาสตร์ (Ergonomics) ตอบโจทย์ต่อการใช้งาน และนอกจากนั้นได้ออกแบบให้การrecycleง่ายขึ้นอีกเพราะว่าสิินค้าประเภทนี้แยกขยะยากและการ upcycle ยังคงเกิดขยะสู่สิิ่งแวดล้อม 

หากแนวคิดนี้ กระจายต่อสังคม ก็มีแนวโน้มที่พูดถึงประเด็น(speakout) ในเรื่องของขยะพลาสติิกจากบรรจุภัณฑ์ของอาหาร ว่าในการทานแต่ละมื้อมีการสร้างขยะมากน้อยเพียงใด หากต้องการความสะดวกในการรับประทานและความจำเป็นในการใช้ช้อนพลาสติิก ก็ทำให้วัสดุที่จะกลายเป็นขยะนั้นเกิดประโยชน์ที่มากที่สุดก่อนทิ้ง

other Ideas