SCGP

กราโนส์

Idea Tank
Team : Granos

Member

Mr Natchanon Phojun

นางสาว เวธินี ทองคำชู

นาย ณัฐชนน โพธิ์จันทร์

เนื่องจากวิกฤติขยะกระดาษกลายเป็นปัญหารุนแรงทั่วโลก เช่นเดียวกับประเทศไทย โดยข้อมูลจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชี้ว่า ใน 1 วัน คนไทยใช้กระดาษสูงถึงคนละ 60 ล้านกิโลกรัมต่อปี รวมเเล้วทุกปีจะมีขยะจากกระดาษถึง 3.9 ล้านตัน ที่ถูกนำมาทิ้งเป็นขยะและนำไปเผาทำลาย หรือมีการตกค้างใน

จึงได้นำ BioPBS เทคโนโลยีที่ได้มาจากธรรมชาติ ที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติโดยไม่ต้องมีการจัดการแบบพิเศษใดๆ

BioPBS สามารถย่อยสลายกลายเป็นชีวมวลคาร์บอนไดออกไซด์

other Ideas