SCGP

Contain Tea

Idea Tank
Team : Haneefah

Member

Ms Haneefah Hasap

กล่องชาส่วนใหญ่เมื่อกินชาด้านในจนหมดแล้วเราก็มักจะทิ้งกล่องชาไปทำให้รู้สึกใช้งานได้ไม่คุ้มค่ามากเท่าที่ควร จึงมีไอเดียที่ว่าถ้าเราสามารถอออกแบบกล่องชาที่สามารถนำมาใช้งานได้ต่อและมีความน่าสนใจที่ทำให้อยากเก็สะสมน่าจะทำให้กล่องชาสามารถใช้งานได้อย่างคุมค่าและไม่เสียเปล่า จึงเป็นที่มาของแนวคิดการทำกล่องชาให้มีลักษณะเหมือนตู้คอนเทนเนอร์ที่ขนส่งสินค้าและออกแบบลวดลายให้มีความน่าสนใจมีหลายลวดลายให้เก็บตามรสชาที่ซื้อมา นอกจากนี้กล่องชาสามารถเปลี่ยนรูปร่างเป็นกล่องเก็บของหลายๆช่องได้เหมือนตู้คอนเทนเนอร์ที่สามารถเก็บของได้ โดยการดึง Dust  flap มาเสียบเป็นช่องเก็บของทำให้กล่องชาหนึ่งกล่องเก็บของได้หลายอย่าง

other Ideas