SCGP

ซองบุหรี่มีที่ทิ้งก้นบุหรี่ในตัว เพื่อลดปัญหาขยะก้นบุหรี่เกลื่อนโลก

Idea Tank
Team : เอแคมาคนเดียว

Member

Ms Warangkana Onkreng

ขยะจากก้นบุหรี่ วัตถุอันตรายชิ้นเล็กที่ทำลายโลก เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วผู้สูบบุหรี่มักบี้ก้นบุหรี่ทิ้งลงกับพื้น

ดีดก้นบุหรี่ไปทั่ว แม้ถังขยะจะอยู่ใกล้เพียงเอื้อมมือ บ้างก็ทิ้งลงแม่น้ำ ทำให้ก้นบุหรี่ชิ้นเล็กๆที่เราคิดว่าไม่สำคัญนี้

เป็นขยะทะเลอันดับ 1 ของโลก และยังเป็นขยะในสิ่งแวดล้อมที่มีปริมาณมาก เป็นสาเหตุของมลพิษของโลกโดยเฉพาะ

สัตว์น้ำที่ตายโดยท้องยังเต็มไปด้วยขยะก้นบุหรี่

ทางผู้จัดทำจึงได้เกิดแนวคิดที่จะลดปัญหาการทิ้งก้นบุหรี่เรี่ยราดและสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้สูบบุหรี่ โดยการ

ออกแบบซองบุหรี่ที่สามารถทิ้งก้นบุหรี่และดับบุหรี่ได้ เพื่อที่จะสามารถทิ้งก้นบุหรี่เป็นที่เป็นทางมากขึ้นและไม่ทำลาย

สิ่งแวดล้อม

โดยซองบุหรี่แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนซองบุหรี่ที่เมื่อคลี่ออกจะเป็นรูปปลาที่เต็มไปด้วยบุหรี่ และอีกส่วนจะเป็น

รูปเต่าที่ส่วนหัวเจาะรูไว้เพื่อเขี่ยหรือใช้ดับบุหรี่และยังสะท้อนถึงการทำลายสัตว์น้ำ โดยภายในของด้านนี้จะบุด้วยฟอยล์

กันร้อนที่สามารถดับบุหรี่ได้และมีกราฟฟิคคอนเซปว่า 1 cigarette BUTts destroy the ocean

other Ideas