SCGP

DIARY MILK

Idea Tank
Team : DIARY MILK

Member

Ms Jutatip Pantucha

นางสาว จุทาทิพย์ พันธุชา

เป็นขวดนมบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

ออกแบบตัวหนังสือให้มีลักษณะที่อ่านได้ง่าย และใช้กราฟฟิคที่มีความสบายตา เรียบง่าย ใช้ตัวหนังสือบนฉลากให้อ่านได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และไม่ใช้สีที่ทำให้อ่านยาก

ออกแบบให้ตัวผลิตภัณฑ์มีลักษณะที่สามารถจับหรือถือได้ง่าย และมีน้ำหนักที่ไม่มากเกินไป

other Ideas