SCGP

“KRATIP TO(TWO) STEP” (กระติ๊บ-ทู-สเตป)

Idea Tank
Team : PEP

Member

นาย อนุพงษ์ สีหะวงษ์

นางสาว วรรณวดี พิมพ์ปรุ

นางสาว อาทิตยาพร ภักมี

Kratip to(two) step - กระติ๊บ-ทู-สเตป

     กล่องบรรจุภัณฑ์ข้าวสาร โครงสร้างหกเหลี่ยมพร้อมฟังก์ชั่นการใช้งาน Upcycle ที่นำมาจากกระติ๊บข้าวเหนียว ลวดลายจักสานผสมผสานลวดลายที่มีความน่ารัก

กระติ๊บข้าว ภาชนะเก็บอาหารที่เป็นงานหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ใส่ข้าวเพื่อป้องกันสิ่งเเปลกปลอมต่างๆ เเละเพื่อให้ข้าวยังคงสภาพของข้าวที่นึ่ง เปรียบได้กับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ห่อสิ่งของข้างใน คือ บรรจุข้าวสารกล่องใส่มีฝาครอบ นอกจากนี้ในกล่องยังสามารถ Upcycle เป็นโคมไฟเเละที่ใส่อุปกรณ์ต่างๆได้ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์มากที่สุด

    เนื่องจากปัจจุบันบรรจุภัณฑ์ข้าวสารส่วนใหญ่เป็นในลักษณะเดียวกัน มีลักษณะที่คล้ายกัน จึงเกิดเเนวคิดที่จะพัฒนาตัวบรรจุภัณฑ์ข้าวสารเเบบเดิม มาเป็นในลักษณะที่สามารถนำไปใช้เพื่อเกิดการเปลี่ยนเเปลงผลิตภัณฑ์สิ่งใหม่ โดยคำนึงถึงการนำไปใช้ประโยชน์มากที่สุด เเละมีผลต่อสิ่งเเวดล้อมน้อยที่สุด ดังนั้นจึงเล็งเห็นปัญหาเเละต้องการไปพัฒนา ต้องการให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้เป็น Package ข้าวสาร Upcycle เป็นโคมไฟเเละที่ใส่อุปกรณ์ต่างๆได้

other Ideas