SCGP

แกล กล่องใส่ผ้าอนามัย

Idea Tank
Team : Pickaboo

Member

Mrs Weerapattra Krinukul

นางสาว รชกร หนูเอก

นางสาว ธัญชนก ขวัญศิริโรจน์

กล่องผ้าอนามัยแบบใหม่ที่สามารถยืดอายุการใช้งานของบรรจุภัณฑ์ได้ด้วยการฉีกตามรอยปรุและนำมาใช้ใหม่ได้ในรูปแบบของกล่องใส่ทิชชู่ มาใน 3 ลวดลายสำหรับผ้าอนามัยทั้ง 3 ชนิดที่แตกต่างกัน โดยออกแบบให้รูปลักษณ์ภายนอกเรียบง่าย สามารถนำออกมาตั้งไว้ได้อย่างไม่เขินอาย 

other Ideas