SCGP

ขาตั้ง(โทรศัพท์)จากกล่อง(โทรศัพท์)

Idea Tank
Team : UPCONIC

Member

Mrs Dhnapond Tangsitthichai

ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิต ผู้คนจำนวนมากต้องการใช้ ทำให้มีการซื้อขายจำนวนมาก เมื่อมีสินค้าขายออกไปมาก ขยะจากบรรจุภัณฑ์ของโทรศัพท์ก็จะมีมากตามไปด้วยเช่นกัน หากนำมาเปลี่ยนการใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่อได้ ก็ย่อมดีกว่าปล่อยทิ้งไว้ให้เป็นขยะ

ดังนั้นจึงเลือกนำบรรจุุภัณฑ์ของโทรศัพท์มาปรับเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาให้กลายเป็นขาตั้งโทรศัพท์ เนื่องจากผู้ใช้สมาร์ทโฟนจำนวนมากมักจะวางโทรศัพท์ไว้บนขาตั้งโทรศัพท์ เพื่อให้หน้าจอตั้งอยู่ในองศาที่ตนเองต้องการ และไม่ต้องถือเอง การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์จากกล่องธรรมดาๆเป็นขาตั้งโทรศัพท์ จึงเป็นทางออกหนึ่งที่น่าจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี โดยใช้วิธีการพับทั้งหมด เพื่อไม่สร้างขยะเพิ่มสักชิ้นเดียว

other Ideas