SCGP

Set quà lễ hội Songkarn

challenge2016 cover

Partner: SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED

Người chiến thắng: Giải thưởng ​ThaiStar Packaging Award 2021​ (Bao bì tiêu dùng)