SCGP

Bánh Trung thu Kinh Đô

Idea Tank
Team : QIN

Member

Mr Toàn Nguyễn Dương Thái

Mrs Nhi Trương Thị Yến

Mrs Diệu Bùi Hoàng

other Ideas