SCGP

SPIFFY SPIFFY (Just me, nothing else.)

Idea Tank
Team : SPIFFY SPIFFY

Member

Ms Pornnutcha Srithaveesinsup

“ Just me, nothing else. ”

การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการใช้งานให้กับ “packaging ไส้ปากกา” โดยสามารถทำหน้าที่ในการเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อปกป้องสินค้า และกลายเป็นด้ามปากกาได้อีกด้วย อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดขยะพลาสติกจาก packaging ไส้ปากกา และด้ามปากกา

บรรจุภัณฑ์ไส้ปากกา เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่คนส่วนใหญ่มักมองข้าม เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ของไส้ปากกา เป็นการใช้เพียง “ครั้งเดียว” และวัสดุส่วนใหญ่มักจะเป็นพลาสติก หรือ มักจะใช้วัสดุ 2 ชนิดรวมกัน เช่น กระดาษและพลาสติก เป็นต้น ทำให้การคัดแยกขยะกลายเป็นเรื่องยุ่งยาก และยังก่อให้เกิดขยะจากพลาสติกโดยสิ้นเปลืองอีกด้วย

จากปัญหาข้างต้น จึงมุ่งเน้นการแก้ปัญหาไปที่ “การยืดอายุการใช้งานของบรรจุภัณฑ์” จนกลายเป็น SPIFFY SPIFFY บรรจุภัณฑ์ที่สามารถทำหน้าที่ได้ทั้ง “ปกป้องสินค้า” และกลายเป็น “ด้ามปากกา” เพียงแค่ดึงกระดาษเพียงชิ้นเดียว ก็สามารถขีดเขียนไส้ปากกาแท่งนี้ได้อย่างอิสระ

โดยได้เลือกใช้กราฟิกให้น้อยที่สุด เพื่อลดการใช้ทรัพยากร แต่สามารถบ่งบอกถึงวิธีการใช้ได้อย่างทรงพลัง เลือกใช้การแต้มสีบริเวณจุดเชื่อมต่อเพื่อให้มีความง่ายต่อความเข้าใจในการใช้งาน วางเส้นแนวนอนช่วงปลายปากกาเพื่อเป็นตัวแทนของร่องปากกา และใช้สีเดียวกับสีของหมึกปากกา เพื่อสามารถบ่งบอกสีกับผู้ใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติและเข้าถึงได้ง่าย

other Ideas