SCGP

ซาเตอร์

Idea Tank
Team : Area

Member

Ms ภัทลดา โทนอ่วม

Ms สุนิตา ยะก๊บ

Ms วรารัตน์ มูฮำหมัด

ปัญหาของผู้สูงอายุเมื่อมีอายุมากขึ้น มักมีกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Muscle weakness) เป็นภาวะที่มวลกล้ามเนื้อลดลง ทำให้ความสามารถในการทำงานของกล้ามเนื้อลดลง เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ซึ่งได้ยกตัวอย่างแพคเกจที่ค่อนข้างออกแรงเยอะในการแกะคือแบรนด์สก็อต จึงได้ปรับเปลี่ยนให้แกะง่ายเพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้สูงอายุที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงและไม่มีแรงในการแกะผลิตภัณฑ์

other Ideas