SCGP

ถ้วยบะหมี่(กึ่งสำเร็จรูป)รักษ์โลก

Idea Tank
Team : Cocon

Member

Ms ์์Natthita Poolsuan

Ms Natthita Poolsuan

Mr Patcharapol Pratumma

ถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีรูปร่างเป็นรูปสี่เหลื่ยม จึงสามารถประหยัดพื้นที่ในการบรรจุและขนส่ง ทำให้ประหยัดพลังงาน     ที่ใช้ในการขนส่งสินค้ามากขึ้น โดยตัวถ้วยมี 2 ชั้นคือ ถ้วยชั้นนอกทำจากเปลือกมะพร้าวแห้ง ซึ่งเป็นวัสดุในท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสงคราม และถ้วยชั้นในทำจากกระดาษเคลือบพลาสติก หลังจากใช้งานถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเรียบร้อยแล้ว ถ้วยทั้ง 2 ชั้นนี้สามารถแยกออกจากกันได้ ด้วยการดึงเชือกตามรอยปลุบริเวณขอบถ้วย จากนั้นจึงดึงถ้วยชั้นในที่ทำจากกระดาษเคลือบพลาสติกออก แล้วนำถ้วยชั้นนอกที่ทำจากเปลือกมะพร้าวแห้งไปใช้ประโยชน์เป็นกระถางต้นไม้              หรือที่ครอบผลไม้ต่อไป นอกจากนี้คณะผู้จัดทำยังออกแบบให้ถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีการพิมพ์หมึกที่ตัวถ้วยให้น้อยที่สุดด้วยการใช้คิวอาโค้ด ให้ผู้ใช้งานสแกนเพื่อ ดูรายละเอียดของสินค้า บริเวณด้านข้างของถ้วยมีบอกวิธีการใช้ และวิธีการการเปลื่ยนรูปร่างของผลิตภัณฑ์เป็นกระถางต้นไม้ หรือที่ครอบผลไม้

ฝาของมะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโดยทั่วไปมักมีปัญหาเรื่องฝาไม่สามารถปิดได้สนิทเมื่อใส่น้ำร้อนลงไป คณะผู้จัดทำจึง                ได้แก้ปัญหาโดยออกแบบให้ฝาของผลิตภัณฑ์มีลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลม ติดอยู่ทั้งสี่ด้านของขอบถ้วย สามารถใช้งานได้โดยพับฝาทบกันทั้ง4ด้าน คล้ายลักษณะของการสาน เมื่อใส่น้ำร้อนลงไปในถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เมื่อปิดฝาด้วยวิธี    การสาน แล้วฝาของถ้วยจะไม่เปิดออก

ถ้วยบะหมี่ถึ่งสำเร็จรูปมีช่องสำหรับบรรจุตะเกียบบริเวณมุมของถ้วย โดยตะเกียบนั้นทำจากจากเปลือกมะพร้าว            เช่นเดียวกับตัวถ้วย คณะผู้จัดทำได้ออกแบบตะเกียบให้มีการทำงานคล้ายกับเสาอากาศที่ปรับความยาวได้  ผู้ใช้งาน      จึงสามารถดึงตะเกียบให้มีความยาวเพิ่มขึ้น

ก้นของถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีรู สำหรับระบายน้ำหากใช้เป็นกระถางต้นไม้ และสำหรับให้กิ่งของผลไม้ที่อยู่บนต้นสามารถลอดผ่านไปได้หากใช้เป็นที่ครอบผลไม้บนต้นที่ยังไม่สุก เพื่อป้องกันแมลง

การเปลื่ยนถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นกระถางต้นไม้สามารถทำได้โดยดึงฝาออกตามรอยปลุ จากนั้นจึงดึงเชือกตามรอบปลุบริเวณขอบถ้วย แล้วนำถ้วยกระดาษเคลือบพลาสติกออกที่อยู่ด้านในออก นำถ้วยเปลือกมะพร้าวแห้ง ไปใช้ในการปลูกต้นไม้ต่อไป

หากต้องการเปลี่ยนถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นที่ครอบผลไม้ สามารถทำได้โดยดึงฝาออกตามรอยปลุ จากนั้นจึงดึงเชือกตามรอยปลุบริเวณขอบถ้วย นำถ้วยกระดาษเคลือบพลาสติกออกที่อยู่ด้านในออก จากนั้นจึงตัดและพับตามรอยบนตัวถ้วย นำไปครอบผลไม้จากนั้นจึงใช้เชือกร้อยผ่านรู และผูกไม่ใช้ส่วนที่ตัด แยกออกจากกันเพื่อป้องกันแมลง

other Ideas