SCGP

เฟรสโค

Idea Tank
Team : Emma Saltnes

Member

Ms Emma Saltnes

บรรจุภัณฑ์บรรจุส้มจี๊ดสดใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากถุงตาข่ายบรรจุส้มที่สามารถนำมาใช้วางรองส้มจี๊ดระหว่างใช้งานซึ่งสามารถนำมาอัพไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นเพื่อยืดอายุการใช้งาน ส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

other Ideas