SCGP

ประหยัดช่วยโลก

Idea Tank
Team : LABELGEL

Member

Mr Yuttana Kirchawna

เลือกใช้กระดาษลูกฟูก ได้รับความนิยม มากในปัจจุบัน เนื่องจาก ความต้องการของตลาด ออนไลน์ ที่มากข้ึนทุกวันและถูกออกแบบเพื่อมารองรับนำ้หนักที่มากได้ ยงับ ไม่นับถึงน้ำหนักกระดาษที่เบา เหมาะแก่การ นำไปใช้ด้านต่างๆทางด้านอุตสาหกรรม และ บรรจุภัณฑ์เพื่อการ ขนส่งสังเกตได้ว่า ประโยชน์ ของกระดาษลูกฟูก นั้นหลากหลายข้ึนอยู่กับการใช้งานของ ตัวบรรจุภัณฑ์ และกระดาษลูกฟูก ที่นำมาเลือกใช้นั้นเป็นลอนE  โครงสร้างตัวกล่องจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนด้านในกล่องที่เป็นตัวของลิ้นชัก และ ส่วนด้านนอกที่เป็นตัวกล่องบรรจุภัณฑ์ ซึ่งตัวบรรจุภัณฑ์นี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก กล่องลิ้นชักเก็บของและตู้รองเท้า มาผสมกัน เนื่องจากอยากให้ตัวบรรจุภัณฑ์ในได้เข้าไปมีส่วนร่วมกันการ Upcycle นำมาใช้งานต่อโดยไม่ต้องทิ้ง ให้เกิดเป็นขยะโดยสูญเปล่า จึงนำตัวบรรจุภัณฑ์เสนอในรูปแบบดังนี้

other Ideas