SCGP

Aniรักษ์

Idea Tank
Team : จุดจุดจุด

Member

นางสาว กัณติกา วิชญเมธากุล

นางสาว สุพิชา ตันพูน

นางสาว มัชฌิมา พินัยกุล

แพ็คเกจจิ้งตุ๊กตาที่ถูกสร้างมาเพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การรักสิ่งแวดล้อม ผ่านการ upcycle ด้วยการนำชิ้นส่วนแพ็คเกจจิ้งให้สวยงามน่าสะสมเก็บไว้ และสามารถนำมาตัด และประกอบเข้าด้วยกันเป็นเฟอร์นิเจอร์ และบ้านตุ๊กตา ซึ่งวิธีนี้เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กไปในตัว นอกจากนี้ ยังได้สอดแทรกแนวความคิดของการอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวนของประเทศไทย ผ่านการเลือกใช้ตุ๊กตา 3 ตัวได้แก่ แมวลายหินอ่อน ละมั่ง และสมเสร็จ ด้วยการจำลองการเก็บตุ๊กตาสัตว์สงวนเหล่านี้ไว้พร้อมคำอธิบายเกี่ยวกับสัตว์สงวนชิดนั้นพอสังเขป เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เข้าใจว่าธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

ตัวแพ็คเกจจิ้งนั้นทำจากกระดาษลูกฟูกหนา 2 มิลลิเมตร มีการทำรอยปรุไว้บนบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ง่ายต่อการ upcycle ในส่วนของชิ้นส่วนต่างๆ ที่ประกอบเข้าหากัน ได้มีการออกแบบให้เข้าใจง่ายด้วยการใช้สีเพื่อสื่อสารให้ต่อชิ้นส่วนที่มีปลายสีเดียวกันเข้าหากัน ด้านหลังของกล่องยังมีวิธีการประกอบชิ้นส่วนและข้อมูลการผลิตเอาไว้ด้วย

Aniรักษ์ มีความภาคภููมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างให้เด็กรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมผ่านการ Upcycle และการอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวน

other Ideas